lacné CD DVD cena - Blu-Ray objednávky - obchodlacné tonery obchod - cena - objednávkylacné externy HDD obchod - cena - objednávkylacné nápln obchod - cena - objednávkySTORNO OBJEDNÁVKYOdstupenie od zmluvy formular

Storno objednávky zo strany Kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred potvrdením o odoslaní objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.
b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich dní.
 

Vrátenie tovaru – Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámi Predávajúcemu na adrese. tel.: 0940 125-573 alebo na email: info@digitaldepo.eu Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo na požiadanie zaslali. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Pred vrátením tovaru si pozorne prečítajte:

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 10 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpit od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom na adrese. tel.: 0940 125-573 alebo na email: info@digitaldepo.eu

Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo na požiadanie zaslali. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zlmuvy, okrem ceny za dopravu, tj. cenu tovaru aj s DPH.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dni odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na Vami vopred ohlásený bankový účet alebo poštovou poukážkou, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru spät podľa toho, čo nastane skôr.

 

Zašlite nám tovar späť na adresu. Tel.: 0940 125-573

najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru v plnej miere znášate Vy bez nároku na vrátenie ceny dopravy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Kupujúci je povinný zaslať tovar späť Predávajúcemu na adresu uvedenú v kontaktoch na našej internetovej stránke, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Predávajúci posiela kúpený tovar späť na vlastné náklady a musí spĺňať nasledovné podmienky:

tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
tovar nesmie javiť známky používania
tovar musí byť nepoškodený
tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe
Tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), doporučene a poistený, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku, prevzatie takejto zásielky bude odmietnuté).

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Predávajúci vráti Kupujúcemu peniaze za tovar prevodom účet prípadne iným dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom doručení tovaru.
Doprava zadarmo pri
objednávke nad 50 EUR
Osobny' odber
na predajni v S'túrove